Press & Media Enquiries

Bobby Polkey
T: +44 (0)1439 770766
E: bobby@helmsleyhotels.co.uk